KRESLENIE

Kreslenie  má veľký význam pre neskôr osvojovanú zručnosť písania. V predškolskom veku diťaťa  je úroveň jemnej  motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky jedným  z dôležitých kritérií pri  posudzovaní spôsobilosti  k zahájeniu školnej docházky. Kresba nám môže poskytnúť informácie o celkovej vývojovej úrovni, o úrovni jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky a priestorovom  vnímaní, o emocionalite dieťaťa, o vzťahoch a postojoch dieťaťa. Kreslenie je komunikačným prostriedkom a veľmi účinným rehabilitačným a terapeutickým nástrojom.