DETSKÝ KLUB PÍSALKO

 

Pravidelné precvičovanie motorických schopnosti a zručnosti detí  formou hry  významnou mierou prispieva k správnemu držaniu tela, učí dieťa zvládnuť orientáciu v priestore, prekonávať rôzne prekážky, zladiť pohyb s rytmom a hudbou a vedome napodobovať pohyb podľa vzoru. Čím častejšie dieťa tieto aktivity vykonáva, tým viac sa v nich zdokonaľuje. O čo je dieťa v danej aktivite šikovnejšie, o to častejšie túto činnosť vyhľadáva. Akonáhle je v niektorej z činnosti neobratné, či neisté, začne sa jej vyhýbať a neskôr môže v tomto smere výrazne zaostávať. Z uvedeného dôvodu je potrebné dbať na vysokú mieru motivácie pri pohybových  aktivitách.

Hrubá motorika predstavuje súbor všetkých pohybových aktivít, ktoré sú zaisťované veľkými svalovými skupinami. Tento pojem zahŕňa nielen koordináciu horných a dolných končatín, ale podnecuje zapojenie dieťaťa do spoločných činností a hier s ostatnými deťmi. Od pohybov veľkých kĺbov akými sú behanie, skákanie, plávanie, držanie rovnováhy, či lezenie, sa dostávame až ku hre „na niekoho a na niečo“.

V detskom  klube  PÍSALKO  sa realizuje vzdelávanie formou edukačných hier v týchto tematických oblastiach: 

  • osvojenie prvkov grafomotoriky  a  spontánnej kresby
  • osvojenie základných  hygienických  návykov: sebaobsluha, poriadok na stole, v skrini, umývanie rúk, vetranie, otužovanie,
  • starostlivosť o telo a zodpovednosť za svoje zdravie: pochopenie  významu pravidelného pohybu, osvojenie si správnych pohybových návvykov a správneho držania tela,
  • osvojenie základných zásad zdravej výživy: stravovacie návyky, racionálna strava, potravinová pyramída, pitný režim,
  • poznanie základných princípov zdravého životného štýlu: podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia,  striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období.
  • pochopenie  škodlivosti fajčenia, alkoholu a iných drog: čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby,
  • prejavovanie úcty k rodičom, starším: moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia.
  • posilnenie  základov  hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti: Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov.
  • kultivovanie kultúrnych  návykov a vyjadrovanie sa: pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie.
 
Začíname v októbri !!!
Každý pondelok v čase od 10.00 - 12.00 hod.
Každú stredu  v čase od 08.30 -10.30 hod. 
Jednorazový poplatok 30,- EUR t.j. 10 hodinových vstupov do klubu.
AKCIA Jednorazový poplatok  50,- EUR t.j. 20 hodinových vstupov do klubu.