Motorické schopnosti a zručnosti dieťaťa

 

Motorické schopnosti a zručnosti členíme do niekoľkých rovín:

 • hrubá motorika (celková pohyblivosť, koordinácia pohybov, držanie  rovnováhy),
 • jemná motorika (sebaobslužné zručnosti, pohyby prstov, obratnosť prstov),
 • grafomotorika ( kresba, písanie)
 • motorika mluvidel ( súvisí so správnym rozvojom reči),
 • motorika očných pohybov (súvisí so správnym rozvojom zrakového vnímania).
 ( Bednářová, 2008)
 

Úroveň motorických schopností a zručností  prelína  celý vývoj dieťaťa. Ovplyvňuje fyzickú zdatnosť, výber pohybových aktivít, zapojenie do kolektívu detí, vnímánie, reč, kresbu, neskôr písanie.

Menej obratné deti sa  líšia v presnosti vykonania pohybov  i v rýchlosti. Často sa niektorým  pohybovo náročnejším aktivitám pre menšiu úspešnosť stránia. Pohybová neobratnosť či oneskorenie často ovplyvní  vývoj ďalších funkcií.

 

Oslabenie motoriky dieťata môže ovplyvniť celú škálu školských schopností, zručnosti a výkonov, napr.:

 • zmenšený výber pohybových aktivít v dôsledku  pohybovej  neobratnosti,
 • zapojenie do kolektívu, zdieľanie  aktivít s ostatnými rovesníkmi, môže viesť až k nežiaducim  spôsobom chovania (dieťa volí iný, nežiadúci spôsob k získaniu pozornosti),
 • neobratnosť v jemných pohyboch môže viesť pri hre k nespokojnosti, prerušovaniu hry, prebiehanie  medzi aktivitami,
 • nižšiu obratnosť mluvidel ovlivňuje komunikačné schopnosti a zručnosti,
 • vplyv na rozvoj vnímania – vnímanie  telesnej schémy, priestoru, zrakového vnímania a ďalšie,
 • problémy v  písaní – úprava, čitateľnosť, rýchlosť písania, ovplyvnenie  obsahu písaného.

Motorika má vplyv na zdravotný stav. Oslabenie a chybné návyky z detstva sa premietajú do zdravotného stavu po celý život jedinca. (Bednářová, 2008)

 

Grafomotorika sa u predškolského dieťaťa rozvíja v závislosti na mnohých  psychomotorických funkciach – vplyv na nich má mentálna vyspelosť dieťaťa, zrakové a priestorové vnímaní, lateralita, pamäť, pozornosť, významný vplyv má úroveň jemnej a hrubej motoriky.

Motorika ovplyvňuje fyzickú zdatnosť dieťaťa,  výber pohybových aktivít, zapojenie do kolektívu detí, do pohybových hier. Dieťa môže mať problémy s učením, s písaním jednotlivých  tvarov  písmen, písmo je neúhladné , snižuje sa čitateľnosť. Grafomotorická neobratnosť sa často odráža do tempa písania, ktoré je oproti rovesníkom znížené. Samotný akt písania tak odčerpáva veľa pozornosti, ktorá potom neyostáva  na obsah písaného čím sa zvyšuje chybovosť. (Bednářová, 2010)

Oslabená motorika tvorí podklad pre špecifickú poruchu učenia - dysgrafiu. Dysgrafia je spôsobená  najmä nedostatkami   v hrubej a jemnej motorike, pohybovej koordinácií, celkovej organizácií organizmu a ďalších oblastí.  Oslabenú motoriku je potrebné rozvíjať pri každodenných činnostiach, ale i  tzv. reedukačnými cvičeniami zameranými na konkrétne oslabenú oblasť.

 ( Zelinková, 2003)

Vývojové škály rozvoja motoriky:

 • hrubá motorika
 • jemná motorika
 • hmatové vnímanie
 • spontánna kresba
 • grafomotorické prvky
 • návyky pri kreslení (držanie ceruzky, postavenie ruky, uvoľnenie ruky a tlak na podložku, plynulosť tahov)
 • vizuomotorika

Aby dieťa  mohlo kresliť a neskôr písať, musí byť schopné súhry (koordinácie) najmä medzi okom a rukou (vizuomotoriky). Tá úzko súvisí s rozvojom jemnej motoriky, grafomotoriky, zrakovej diferenciácie, zrakovej analýzy a syntézy, priestorovej orientácie.Koordinácia zraku a rúk má vplyv na každodenné činnosti, sebaobsluhu, kreslenie, písanie, najmä prepis textu a dalšie. (Bednářová, 2008)

 • lateralita (lateralita ruky, lateralita oka)

Lateralitou rozumieme prednostné užívánnie jedného z párových orgánov, tj. asymetrii párových orgánov hybných (ruky,nohy) alebo  zmyslových (oka,ucha). Lateralita je prejavem dominancie odpovedajúcich kôrových  polí mozgu. Podľa prevahy užívaného orgánu rozlišujeme praváctvo, ľaváctvo a ambidextriu (nevyhranenosť). Preferencia ruky má najvýznamnejší vzťah ku stranovým nesúmernostiam mozgu. Deti,u ktorých  nie je vyhranená lateralita, môžu mať problémy na začiatku školskej dochádzky, pretože používajú k písaniu obe ruky, ceruzku  si predávajú  z pravej  do ľavej. Tak isto problémy  vo vzťahu k učeniu môže robiť  i skrížená lateralita ( napr. pravá ruka a ľavé oko). ( Zelinková, 2003, Bednářová, 2008)